پیمانکار شرکتی
Decred کیست؟
Decred از مدل قراردادی جدیدی استفاده می کند که به مشارکت کنندگان تأیید شده امکان می دهد برای فعالیت خوبشان پاداش دریافت کنند. این رویکرد به تشکیل تیم جهانی قدرتمندی از پدیدآورندگان، طراحان، استراتژیست ها و همچنین جامعه ای محکم کمک کرده است. ما از پیوستن همه مشارکت کنندگانی که می خواهند تلاش و استعدادشان را در تحقق اهداف این پروژه ثابت کنند، استقبال می کنیم.