پیوستن به جامعه
بشتابید و به انجمن روبه رشد ما بپیوندید، جایی‌که می‌توانید با توسعه‌دهندگان و کاربران دیگر ارتباط برقرار کنید، اطلاعات دریافت کنید، سؤال بپرسید، یا صرفاً با هم وقت بگذرانید. کانال‌های عمومی ما در Matrix، ‏Slack، و Discord به هم پل‌زده شده‌اند. می‌توانید هریک از این پلتفرم‌ها را انتخاب کنید و همچنان در گفتگوهای اعضای انجمن «دیکرید» در پلتفرم‌های دیگر شرکت کنید.